Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

TÜRKİYE VE ABD MICHIGAN EYALETİ TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMLARI
Belgin Bal İncebacak
TÜRKÇENİN YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YÖNTEME GENEL BİR BAKIŞ
Ali Göçer
6. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABININ SÖZ VARLIĞI GÖRÜNÜMÜ VE DERLEM VERİSİNE DAYALI ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Özlem KURTOĞLU ZORLU
Türkçe Öğretiminde Sürece Dayalı Okuma Becerisinde Bakış Açısını Geliştirme Yollarına Örnek Bir Çalışma: “Kitap Güncesi”
SİBEL TERZİOĞLU
Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme: Gazi Üniversitesi Örneklemi
başak uysal
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA EĞİLİMLERİ
HATİCE ALTUNKAYA, İLHAN ERDEM
SABAHATTİN ALİ’NİN HAYATI VE ESERLERİNİ İNCELEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Eda Çağdaş, Murtaza Aykaç
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE AKADEMİK RİSK ALMA DÜZEYLERİ
BEHİCE VARIŞOĞLU, ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU
Teaching the Languages of the Turks: Present State in North American Academic Institutions
Erika H Gilson
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme: Soru Tipleri
Fatma Bölükbaş
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİ İLE YAZMA BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Yusuf SÖYLEMEZ, Oğuzhan SEVİM, Halil Ahmet KIRKKILIÇ
Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi
Efecan KARAGÖL, Erhan YEŞİLYURT
Özne'nin Terimleştirilme ve Tanımlanma Sorunu Üzerine Bir İnceleme
feray çat, tülay kuzu
İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TİYATRONUN ROLÜ
Gıyasettin Aytaş
Öznel Etnikdilsel Canlılık Kuramı Bağlamında Üsküp’te Yaşayan Türk Tarihsel Azınlığının Türkçe ve Makedoncaya İlişkin Algıları
Kadir Yalınkılıç
Türkçe Öğretiminde Temel Dil Becerileriyle İlgili Mithat Sadullah Sander'in Çağdaş Yaklaşımları
Aziz Kılınç, Necmi Aytan
ORTA OKULDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİTAP TERCİHLERİ VE BU KİTAPLARIN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
tazegül demir atalay
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
erhan akın
TÜRKÇE BİLİNCİ OLUŞTURMADA FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİNİN ÖNEMİ
Müge Sucu Polat
TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ BELİRTEÇLİKLERİNİN ÖĞRETİMİ: GÖRÜNÜŞ VE DERLEM ÇALIŞMASI
gülsüm atasoy
Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesinde Türkçe Öğretmenlerinin Yaklaşımları
ERGÜN HAMZADAYI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME MATERYALLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (YENİ HİTİT VE YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ)
Namık Kemal Şahbaz, ALP POLAT
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKRAN DEĞERLENDİRME YOLUYLA İNCELENMESİ
Esra Uslu Yardımcı
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE SORUNU
emrah boylu
Yaratıcı Yazma Yöntemiyle Oluşturulan Hikâyelerde Değer Eğitimi Temaları: Atasözleri Örneği
Necmi Aytan
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZAMAN ODAKLI BELİRTEÇLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİKLERİ EYLEMLER
Tuğba Çelik
Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi
Kemalettin DENİZ, Efecan Karagöl
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Konuşma Becerisinin Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi (6, 7, ve 8. Sınıflar)
Kadir Duru
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKRAN DEĞERLENDİRME YOLUYLA İNCELENMESİ
Nevin Akkaya, Esra Uslu Yardımcı
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMAYA YÖNELİK KAYGILARI
serdar akbulut, Derya YAYLI
A New Model In Teaching Turkish As a Second Language
Yusuf Şahin
Mesleki Türkçe Öğretiminde Türk Yapımı Film ve Dizilerin Kullanımı
Nurullah ALKOL, Kemalettin DENİZ
KANADA’NIN BRITISH COLUMBIA EYALETİNDEKİ ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKİYE’DEKİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
SERCAN HALAT
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Öğrenim Stratejileri
Murat Demirekin
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Türkçe Yazılan Bilimsel Metinlerin Giriş ve Sonuç Bölümleri Üzerine Gözlemler
Ekin Şen
Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinden Nâbî’nin “Kalmamış” Redifli Gazelini Tema Eksenli Video Klip Vasıtasıyla Öğretme Denemesi
Kadir Alper
Canan Tan’ın Aliş ile Maviş’inden İletiler
Yasemin Alper
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Türkçe Derslerinde Kullanılan Materyaller” ile İlgili Metaforik Algıları
HATİCE COŞKUN
Dijital Öyküleme Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
Halil Erdem Çocuk
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Okuma Becerisi Yönlendirme ve Yaklaşımları (İlkokul)
Musa ÇİFCİ, Süleyman ÜNLÜ, Kadir DURU
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SESLENDİRME DESTEKLİ TÜRKÇE HİKÂYE AMBARI
Mustafa Ali AKÇA, Süleyman ÜNLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZIMINDA YAPTIKLARI YANLIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hakkı ALTIN, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİNLERİNDE AKRAN GERİBİLDİRİMİ OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ
ESRA NUR TİRYAKİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNDE KULLANILAN FİİLLERİN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRMA DENEMESİ
Gözde AVŞAR
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARI VE OKUMAYA ADANMIŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
gülşah mete
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Dil Bilgisi Konularının Sıralanmasına Yönelik Bir Öneri
Umut Başar
KLASİKLERİN ÇOCUKLARA GÖRE YENİDEN OKUNMASI
Duygu AK BAŞOĞUL, Neslihan YÜCELŞEN, Melda Karagöz
TÜRKÇENİN AKADEMİK BOYUTU VE ÖĞRENME ALANLARI
vedat ekmekçi
HAZIRLIKLI KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILMASI: BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ
Görkem Yaşar
Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezindeki Kur Sonu Sınavları Hazırlama Süreci
Kübra Karakaya Özyer, alaattin Özyer
KONUŞMA BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI
Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Deniz ÖZER
Zihin Haritalarıyla Not Tutmanın Dinlediğini Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi
EZGİ KAYA
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Alan Eğitimiyle İlgili Özyeterlik Algıları
Sevim Nilay IŞIKSALAN
Öğretmen Adaylarının Matbu ve Taşınabilir (Mobil) Cihazdan Okuma Eğilimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Nurettin Yıldız
Bulgaristan’daki Türk Öğrenci Velilerinin Türkçenin Eğitim-Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Mehmet Emre ÇELİK
Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Zamirler Üzerine Bir İnceleme
Yıldız YENEN AVCI
Çocuk Edebiyatının Karakter Eğitimine Etkisi Üzerine Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünceleri
Oğuzhan YILMAZ, Yasin Mahmut YAKAR
Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi
Melike İlhan
PAKİSTANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE YAŞADIKLARI DİLBİLGİSİ PROBLEMLERİ
Mustafa Sarper Alap
TÜRKÇE KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE YAPISININ GRAF TEORİ İLE GÖSTERİLMESİ
İpek CEYLAN
Göstergebilimsel Metin Çözümleme Yönteminin Ortaokul Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
zeynep cin şeker
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Cümle Ögesi Olarak “Özne”yi Bilişsel Alan Basamaklarından Analiz Düzeyinde Kavrama Durumları Üzerine Bir Çalışma
Yusuf Tepeli
Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki Yabancı Öğrencilerin Yazma Sorunları: Gaziantep Örneği
rahime irem yavuz, tuba kaplan
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma
Yusuf Tepeli
Cornell Not Alma Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeylerine Etkisi
Mehmet Kurudayıoğlu, Taşkın Soysal
Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygıları (Diyarbakır İli Örneği)
Ercan DENİZ, Altan CAN
Yazma Becerisiyle İlgili Lisansüstü Çalışmaların Yöntem Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme
Arzu ATASOY
Dinlemeyi Etkileyen Faktörler ve Dikkatin Dinleme Becerisi Üzerine Etkisi
Bahar Doğan, İlhan Erdem
Anlama – Anlatma Kavramları ve Türkçe Öğretimi
Muhsine BÖREKÇİ
Almanya’da Orta Dereceli Okullarda Türkçe Dersleri Geçmişi, Yapısı, Öğrenci Profili ve Alan Dersleriyle Etkileşimi
Isil Ulucam-Wegmann
Yazma becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Stratejinin Etkisi
Erkan ÇER
2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Edebiyat Eğitimine Getirdiği Yenilikler
Eyyup Coşkun
Türkçe Öğretmenlerinin Medya ve Dijital Okuryazarlık Motivasyonları
Sait Tüzel, Renee Hobbs
ANADİLİ TÜRKÇE OLAN KONUŞUCULAR İÇİN KONUŞMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU ÖNERİSİ
Başak Ümit BOZKURT, Elif Arıca-Akkök
Türkiye ile İngiltere Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
KOLAY GELSİN YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABININ GÖRSELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dursun KÖSE, Ergün ÖZSOY
Anasınıfında Masal Özneleri Dayanaklı Simgesel Oyunlarla Kurgulanan Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Etkililiği
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
Türkçe Öğretmenlerinin Gözünden Türkçe Dersleri
Özlem Kanat Soysal
Öğrencilerin Deneme Türünde Giriş Bölümü Yazma Tekniklerini Kullanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma
Mehmet Tok, Gülden Ezgi ŞENER
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Makalelerinde (2005-2015) Eğilimler
Sadettin Keklik, Tuğba Nur Beyret
Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP)
BÜLENT ÖZKAN
Dil ve Kültür İlişkisi Bağlamında Gürcülere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Dil Unsurlarından Yararlanma
Ersin Akbulut
Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalıkları ile Konu, Ana Fikir Bulma ve Özetleme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ferhat SAĞLAM, Murat SARIBAŞ, Burak DELİCAN
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DURUM BELİRLEME ARAÇLARINA GÖRE HAZIRLANAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KİTAPLARININ DOKÜMAN ANALİZİYLE İNCELENMESİ
İhsan Kalenderoğlu
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Görüşleri
HASAN GÜNER BERKANT, MURAT DEĞİRMENCİ
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Banu ÖZDEMİR, Banu ÖZDEMİR
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi Kavramına İlişkin Algıları
Ahmet BAŞKAN, Ahmet BAŞKAN, Mehmet Akif ÇEÇEN
Yabancılara Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması
ayşe ateş, nesrin sis
Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi
Ali Fuat ARICI, Durmuş Barış KIR
VE ORTA ÖĞRETİMDE KULLANILAN SÖZLÜKLERİN ÖĞRENME ARAÇLARI OLARAK İŞLEVİ
Adnan Karadüz
Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları
Yusuf Doğan
Ortaokul Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Hataları Üzerine Bir Değerlendirme
Şeyda Özcan, Hâle Yönez
Yazma becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Stratejinin Etkisi
Hatice TURHAN, Erkan ÇER
Temel Düzeydeki Yabancılara Türkçe Öğretim Setlerindeki Metinlerin Kelime-Cümle Uzunlukları Ve Okunabilirlik Düzeyleri
Kemal Zeki Zorbaz, Süheyl Akgöl
KONUŞMA SÜRECİNDE SÖZEL GERİBİLDİRİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ TERCİHLERİ
mustafa özdeş, Zeynel Abidin Elçi
Bekir Sıttık KILIÇ
Bekir Sıttık KILIÇ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümlemesiyle Değerlendirilmesi
Hasan Fehmi Erol
Konuşma Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi
Mehmet Alver
TÜRKÇE DERSİNDE ÇOCUK DERGİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: MAKEDONYA ÖRNEĞİ
Nuray Kayadibi
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiir Metinlerindeki Söz Sanatlarının İncelenmesi
Sedat KARAGÜL
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Eğitsel İlkeler Bakımından İncelenmesi
Erkan ÇER
KONUŞMA BECERİSİNİN 2015 TÜRKÇE PROGRAMINDA DEĞİŞEN YÖNÜ: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ
ESMA DUMANLI KADIZADE, ELİF CANAN KILIÇ
2006 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Karşılaştırılması
YUSUF TAŞKIN
Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
bekir direkci, Mazhar bal, bilal şimşek
Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
mazhar bal, bekir direkci, bilal şimşek
SURİYELİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN DİL BECERİLERİ ÜZERİNE
Mustafa SARI
Binbaşı Raşid’in “Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmâni ” Adlı Eserinin Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Ali KARATAŞ
ORTAÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİN SEÇİMİ VE İŞLENİŞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
mehmet pektaş
Yabancılara Türkçe Öğretimi Setlerinde Yer Alan Dinleme Becerisi Etkinliklerinin Avrupa Dil Portfolyosu Açısından Değerlendirilmesi
Talha Göktentürk, Eyüp Sallabaş
21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi
İsmail Yavuz Öztürk, Kemalettin Deniz
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şikayet ve özür edimine ilişkin görünümler
Nihat Bayat
Bir Kavram Sorgulaması: Yaratıcı Yazma Kavramının Değerlendirilmesi
Eyyup Coşkun
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
dilek Ünveren
Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP)
BÜLENT ÖZKAN
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Yurt Dışı Ölçeğinde Mevcut Durumu ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ümit Yıldız
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)
Mehmet Canbulat
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yazılı ve sözlü anlatımda metin dönüştürme becerilerinin incelenmesi
Mehmet Canbulat
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARARLANDIKLARI E-ÖĞRENME PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
NUR BANU YARDIMCI, BEDRİYE BARAN YİR, YAĞMUR ARIKAN, FİLİZ METE
7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM, Oğuzhan SEVİM
Ortaokul Öğrencilerinin Yerel Ağız Özelliklerinin Konuşma Becerilerine Etkileri
ramazan eryılmaz
Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dil Bilgisini Öğrenmeye Yönelik Metaforik Algıları
ORHAN SABANCI
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMAYA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA BELİRLENMESİ (DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
HATİCE ALTUN
Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Gökhan ÇETİNKAYA, Betül POLAT DEMİR
Türkçe Öğrenen Bireylerde Kavramsal Ulamların Öntürleri
Seda Gülsüm Gökmen
Türkçe Bilimsel Metinlerde Ödünç Sözcük Kullanım Sıklığı
Fatoş Eren Özdemir, Ahmet Bilal Özdemir
Türkçe Derslerinde Söylem Belirleyicisi olarak yani’nin İşlevleri
Hamide Çakır
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrenci Seviyesi ve Hata Türünün Öğretmen Tepkisi ile ilişkisinin incelenmesi
Dilek Fidan
Türkçe Derslerinde Anlama Stratejileri Kullanımının Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Düzeylerine Etkisi
Ayşegül Kaplan, Sadet Maltepe
Tutarlılık Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisi
Hatice KARAKUŞ KAYA, Merve MÜLDÜR
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinleri ile Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması
Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY
8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinde Paragraf Düzeyindeki Sorunlar
Mustafa Onur Kan
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
berna ürün karahan, Tazegül DEMİR ATALAY
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNE İLİŞKİN ALGILARI
MERVE MÜLDÜR, Arzu ÇEVİK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatına İlişkin Farkındalıkları
Canan Aslan
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gürkan Tabak
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDE DİL VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÖZ VARLIĞI
Ömer Rafi ÇİÇEK, Mustafa SARI
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Gençlik Diline İlişkin Görüşleri
Mehmet Canbulat
Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerinin Sözlü Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi
Ahmet Zeki Güven, Uğur Özbilen
BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİSİ OLARAK GÖZLEM VE TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖZLEM BECERİSİNİN YERİ
Müzeyyen ALTUNBAY
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykü ve Roman Türündeki Metinlerdeki Kahramanlar Üzerine Bir İnceleme
Aslıhan Küçükavşar
Metinlerle Anlam Bilgisi Öğretimi
BEKİR GÖKÇE
Anlam Bilimi Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlam Bilgilerine Etkisi
BEKİR GÖKÇE
Sınıf ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sesli Okuma Becerilerinin Bürünsel Bakımdan Değerlendirilmesi
Safa ÇELEBİ
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HECE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Demet Gülçiçek Esen, Hatice YURTSEVEN YILMAZ
Yapılandırmacı Yaklaşımda Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Seçkin AYDIN, İbrahim Seçkin Aydın
KKTC’de Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Üzerinden İncelenmesi
Seçkin AYDIN
Türkçe Öğretiminde Miyase Sertbarut’un Hikâyelerinin Değerler Öğretimi Açısından İncelenmesi
leyla taştemir
SÖZLÜ ANLATIM DERSİNDE UYGULANAN KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ
Gökçe Demiryürek
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNE AYRILAN BÖLÜMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ÖMER KEMİKSİZ
ŞİMŞEK HIRSIZI SERİSİNDE YER ALAN MİTOLOJİK KAHRAMANLARIN VE YERLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
YASEMİN GÜL GEDİKOĞLU ÖZİLHAN, ŞULE KARADAYI
FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
ADEM İŞCAN, Beytullah KARAGÖZ
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler Tarafından Üretilen İkna Metinlerinde Üstsöylem Belirleyicilerinin Kullanımı
Elçin Esmer
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE “ZARF TAMLAYICISI” KAVRAMI ve ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU, Tuğba KARAKAYALI
Metin Türlerinin Öğrencilerin Derse Olan İlgileri Üzerindeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
bilal ferhat karadağ
Öğretmen Adaylarının Matbu ve Taşınabilir (Mobil) Cihazdan Okuma Eğilimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Nurettin Yıldız
GENÇLİK EDEBİYATINDA YAYGINLAŞAN TEKNOLOJİK BİR TÜR: WHATTPAD
Aliye Uslu Üstten
ANLAMLI KARİKATÜRLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA YORUMLANMASI
MELTEM MERVE KONU
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİL BİLGİSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Kevser Er
Zeynep Cemali'nin Romanlarındaki Atasözü ve Deyimlerin İncelenmesi
Sevgen Özbaşı
Türkçe derslerinde sözce alışverişi örüntüleri
Özge CENGİZ
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Halk Şairi” Algısı
Erol AKSOY
Türkçe Ders Kitaplarindaki Yazinsal Metinlerin Okuma Anlama Etkinliklerinin Eleştirel Okuma Ölçütlerini Karşilama Yeterliliği (8. Sinif Örneği)
Selahattin Dilidüzgün
Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine Göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Kutlay YAGMUR
Çok Satılan Çocuk ve Gençlik Kitaplarında Toplumsal Sorunlar
Canan Aslan
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hasan Bağcı
Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Büyük-Küçük Harf Kullanmanın Okuma Hızı ve Kavrama Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Hakan Ülper
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Türkçe Öğretim Setlerindeki Metinlerin Sözcük - Tümce Uzunlukları Ve Okunabilirlik Düzeyleri
İSMAİL EMRE İPEKCİ, HASAN BAĞCI
Okul öncesi çocuk kitaplarında imgesel anlamlı dil öğelerinin sunumu
Elif Arıca Akkök
Okul öncesi çocuk kitaplarında imgesel anlamlı dil öğelerinin sunumu
Elif Arıca Akkök
Eleştirel Düşünme Odaklı Okuma Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Becerisine Etkisi
Şükran Dilidüzgün